June 14, 2024 6:42 am

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการเผยแพร่ข่าวสาร ความบันเทิง ความสบายใจและประโยชน์สูงสุดสู่ผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมแห่งความสร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรม

เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ผลิตผลงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้บริการด้านความบันเทิงและส่งเสริมการเรียนรู้แก่สังคม พัฒนาบุคลากรด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม แนะนำและประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆที่ทีมงานรับทราบหรือตั้งใจคิดค้นคว้าหาข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์พร้อมเกิดประโยชน์แก่สังคม เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย

เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่เรายังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม หากมีอะไรที่เรานำเสนอแล้วเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เราถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าผู้สนับสนุนและติดตามข่าวสารจากเรา เมื่อธุรกิจต่างๆที่เป็นลูกค้าเรามีผลประกอบการที่ดี แน่นอนว่าจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีประเทศชาติก็สงบสุข การนำเสนอที่สร้างความสุขสู่ผู้บริโภคเป็นสิ่งที่เราตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินเพจข่าว เราได้แสดงให้ผู้ติดตามเพจเราเห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายของทีมงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการนำเสนอข่าวที่เราได้ทำกันมาเป็นเวลาหลายปี โดยทีมงานเรามุ่งเน้นนำเสนอเนื้อหาข่าวสารสาระและกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม