July 24, 2024 7:57 pm

ใครยังไม่ตัดสินใจโอกาสสุดท้ายใกล้จะหมดแล้วนะคะ มาร่วมกับเรา ทีม ku แคร์

🚩สร้าง zero carbon community
🚩พันธมิตรทางวิชาการเพื่อประเมิน 👣 carbon
🚩carbon offsetting กับการร่วมปลูกป่า ปลูกปะการัง
🚩Carbon Token กับโอกาสธุรกิจยุคยั่งยืน
🚩เข้าถึง Tech มุ่งสู่ Circular Economy
119,000 ถึง 31 พ.ค. นี้เท่านั้น
 
‼️Apply now‼️
 

ทต.ราไวย์ หารือร่วมทีมนักวิจัยโครงการ เรื่องการพัฒนาเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และเครือข่ายย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทต.ราไวย์ หารือร่วมทีมนักวิจัยโครงการ เรื่องการพัฒนาเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และเครือข่ายย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น