June 14, 2024 6:38 am

โครงการ Vichit Clean City ครั้งที่ 2 หมู่บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต

วันที่ 7 มกราคม 2567  เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวิชิต ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day หมู่บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในโครงการ Vichit Clean City ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่งานเทศกิจร่วมลงพื้นที่ พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์การทำความสะอาด โดยได้ดำเนินการตัดหญ้า 2 ข้างทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ และได้ดำเนินการจัดระเบียบชุมชน เพื่อเป็นการร่วมดูแลรักษาความสะอาด เสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามของหมู่บ้านด้วย