July 26, 2024 12:01 am

โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสำหรับเยาวชนตำบลศรีสุนทร

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วย นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกฯ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะ พูดคุย กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อบรมให้ความรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสำหรับเยาวชนตำบลศรีสุนทร
📌ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สร้างเสริมทักษะ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ศึกษาความเป็นมาของประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ต

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567