June 14, 2024 5:22 am

โครงการรณรงค์ป้องกันให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการรณรงค์ป้องกันให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวต้อนรับวิทยากร คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และตระหนักกับการป้องกันโรค พร้อมทั้งรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวธิดารัตน์ น้ำแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในประเด็น สถานการณ์โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบัน โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การระบาดของโรค และการดูแลตนเองและป้องกันการเกิดโรคและการรักษาโรค ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต