July 25, 2024 10:21 pm

แผนการลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุง ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลวิชิต สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 17-22 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว จัดเก็บเสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง ไว้ในที่ปลอดภัย ปิดประตูหน้าต่างระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการพ่นหมอกควัน ใช้น้ำยาเคมีในการฉีดพ่น เพื่อเป็นการกำจัดยุงและยับยั้งการแพร่ระบาดของยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
เทศบาลตำบลวิชิต ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและกระแสลม
การฉีดพ่นหมอกควันเป็นเพียงหนึ่งวิธีการในการกำจัดยุงเท่านั้น ประชาชนในพื้นที่สามารถร่วมมือกันกำจัดยุงได้ ด้วยวิธีการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้มีพื้นที่มุมอับทึบเป็นที่พักของยุง
เก็บขยะ กำจัดเศษภาชนะต่างๆ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่
ป้องกันได้…ทั้งโรคไข้เลือกออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต โทร.0-7652-5100 ต่อ 160-165

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567