July 25, 2024 11:35 pm

เทศบาลตำบลวิชิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2567) เวลา 09.00 น. นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มอบหมายให้นายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำคณะโดยนายมานพ เพ็งชุม และนายชยตญ์ ทองมุณี เลขานุการนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลวิชิต ในประเด็นการบริหารจัดการขยะต้นทาง ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 3 โดยได้มีนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการขยะต้นทาง และการบริหารจัดการเทศบาลตำบลวิชิต ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต บริเวณสวนศรีภูวนาถอีกด้วย

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567