June 14, 2024 6:09 am

เทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมพิธีลาสิกขาสามเณร 79 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

Facebook
Twitter
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพร วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมพิธีลาสิกขาสามเณร 79 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเมตตาจากพระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ถวายเกียรติบัตรแด่สามเณร และพระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม นำสามเณร 79 รูป เข้าพิธีและเข้ารับเกียรติบัตร นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และผู้ปกครองผู้เข้าร่วม
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เข้าร่วมพิธี สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 รวม 17 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 78 คน ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครอง พระพุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิด กับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย