June 14, 2024 7:18 am

เทศบาลตำบลวิชิต ประกาศขยายระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด ตามโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวสารประชาสัมพันธ์…เทศบาลตำบลวิชิต ประกาศขยายระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด ตามโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567