July 24, 2024 7:53 pm

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลศรีสุนทร

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วย นายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี เลขานุการนายกฯ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางสาวพูลสุข เพ็งสังข์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต และคณะ
✅เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลตำบลศรีสุนทร เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ทต.ราไวย์ หารือร่วมทีมนักวิจัยโครงการ เรื่องการพัฒนาเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และเครือข่ายย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทต.ราไวย์ หารือร่วมทีมนักวิจัยโครงการ เรื่องการพัฒนาเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และเครือข่ายย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น