June 14, 2024 6:31 am

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2567) ตั้งแต่เวลา 09.00น. ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ กล่าวรายงานโดยนายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สถานีตำรวจภูธรวิชิต สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จ.ภูเก็ต ผู้แทนจากบริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในวินัยจราจรให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือ บูรณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรวิชิต สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จ.ภูเก็ต และได้รับการสนับสนุนหมวกนิรภัยจากบริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด เพื่อมอบให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้นำไปสวมใส่ป้องกันอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
พร้อมทั้งได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างเทศบาลตำบลวิชิต โดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โดยนางวรรณี สืบกระพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม โดยนางสาวอรุณี สิริเสมอภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียนวัดเทพนิมิตร โดยนายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตร โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โดยนายโอภาส คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สถานีตำรวจภูธรวิชิต โดยว่าที่ พ.ต.ท.สิริพงศ์ สุริยัน สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรวิชิต และฝ่ายปกครองระดับตำบลวิชิต โดยนายไชยยศ สิงขรณ์ กำนันตำบลวิชิต ถือเป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันรณรงค์ให้นักเรียนสวมใส่หมวกนิรภัย และร่วมบูรณาการกิจกรรมด้านการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2567