June 14, 2024 5:39 am

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมบรรยายทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ในกิจกรรม YEC Phuket Open House ณ โรงแรม โนโวเทล โภคีทรา

วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2566 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติร่วม บรรยายทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ในกิจกรรมYEC Phuket Open House ณ โรงแรม โนโวเทล โภคีทรา โดยมีนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอจังหวัดภูเก็ต นายสุทธิพงศ์ ประทุม ประธาน YEC คุณทิพวรรณ ระพือพล รองประธาน YEC และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัด (YEC) ร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตร่วมกันระหว่างส่วนราชการกับภาคเอกชน ซึ่งบรรยากาศ เป็นไปด้วยความอบอุ่น

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การ แนะนำตัวสมาชิก YEC Phuket 2023 /กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/ Executive Talk กับอดีตประธาน YEC Phuket รุ่นที่ผ่านมา การบรรยายบทบาทและความสำคัญของ YEC ต่อหอการค้าภูเก็ต และในระดับจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของ YEC Phuket ในรุ่นที่ผ่านมา / อุปสรรคและสิ่งที่เรียนรู้ พร้อมกันนี้ได้มีการแนะนำ แนะนำคณะกรรมการ YEC Phuket’s Team Lead 2024 / บทบาทหน้าที่ ขอบเขตการทำงาน / เปิดรับสมัครสมาชิก YEC Phuket เข้าร่วมทีมขับเคลื่อน YEC ในปี 2024 ด้วย ได้แก่ฝ่ายสมาชิกภาพ,ฝ่ายประชาสัมพันธ์,ฝ่ายเลขา,ฝ่ายการเงิน / เหรัญญิก,ฝ่ายเทคโนโลยี,ฝ่ายการศึกษา,ฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายปฏิคม ทูตสันตวไมตรี

จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการจัดกิจกรรมWorkshop วางแผน Year Plan YEC 2024 ร่วมกัน ผ่านโครงการต่างๆประกอบด้วย • โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง YEC Phuket และหน่วยงานอื่นในจังหวัดภูเก็ต• โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง YEC Phuket และ YEC ในแถบอันดามัน เช่น YEC พังงา และ YEC กระบี่• โครงการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของสมาชิก YEC Phuket เช่น เทรนด์ธุรกิจ การตลาด Health Care • โครงการหารายได้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับ YEC Phuket • โครงการจัดประกวด Pitching เพื่อส่งเสริมการศึกษา และ Digitalization ในจังหวัดภูเก็ต โดยวางเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ