June 14, 2024 6:12 am

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบประกาศเกียรติคุณแก่ เทศบาลตำบลวิชิต และเทศบาลนครภูเก็ต 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบประกาศเกียรติคุณแก่ เทศบาลตำบลวิชิต และเทศบาลนครภูเก็ต 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 โดยเทศบาลตำบลวิชิตสร้างผลงานโดดเด่นคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลตำบล การันตีขีดความสามารถในการเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (27 ธันวาคม 2566 ) เวลา 09.30 น.ที่ประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 12/2566 โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นาวาเอกนพพร มีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต,พลตำรวจตรีสินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, ดร.อิทธิโชติ กุลรัตนโชติ อัยการจังหวัดประจำ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ เทศบาลตำบลวิชิต และเทศบาลนครภูเก็ต 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 โดยเทศบาลตำบลวิชิตสร้างผลงานโดดเด่นคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลตำบล

โอกาสนี้ นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ โดยจังหวัดภูเก็ตมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประกวดฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลวิชิต และเทศบาลนครภูเก็ต จากการประกวดดังกล่าว เทศบาลตำบลวิชิตได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเทศบาลตำบล โดยเป็นผลงานที่การันตีคุณภาพการยกระดับการจัดการสาธารณภัยและเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลวิชิต และเทศบาลนครภูเก็ต ที่มีขีดความสามารถในการเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ