June 14, 2024 6:48 am

ปลูกต้นไม้ เพาะเมล็ด เมล็ดไม้ดอก เพื่อการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพาะเมล็ด เมล็ดไม้ดอก เพื่อการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงในโครงการเรียนและพัฒนาศึกษาเรียนรู้”วิชาการเกษตร” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียงแห่งธรรมมาภิบาล โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์