July 25, 2024 11:39 pm

ทต.ศรีสุนทรศึกษาดูงานโรงแปรรูปวัสดุอินทรีย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วย นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกฯ นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้าศึกษาดูงาน โรงแปรรูปวัสดุอินทรีย์ของ อบจ.ภูเก็ต เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรต่อไป โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567