June 14, 2024 5:35 am

ทต.วิชิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567

วันนี้ (8 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 60 คน เข้าร่วม โดยได้กำหนดการจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในหลักสูตรได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้และเสริมประสบการณ์นอกสถานที่
ซึ่งในวันนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในประเด็นการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น ระดับประเทศ ซึ่งได้มีการบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมในการส่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมการประกวดในโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทเทศบาลตำบล ระดับประเทศ ในปี 2564-2567 ที่ผ่านมา โดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต และนางสาวภัทรวรรณ เพ็ญสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งได้มีการลงพื้นที่ไปยังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนศรีภูวนาถ) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปด้านการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายทนงศักดิ์ คล้ายเจริญ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเยี่ยมชมอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต และศูนย์การจัดการขยะแบบครบวงจรอีกด้วย