June 14, 2024 7:04 am

ทต.ราไวย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เรื่องการบริหารและปฎิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรี และนายสมชาย ธนารักษ์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เรื่องการบริหารและปฎิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ