June 14, 2024 5:54 am

ทต.ราไวย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและความปลอดภัยทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราไวย์

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและความปลอดภัยทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราไวย์ ร่วมกับศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองภูเก็ต และโรงพยาบาลฉลอง เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความตระหนักถึงความปลอดภัย และสร้างวินัยในการสวมหมวกนิรภัยแก่เด็กและผู้ปกครอง