July 25, 2024 10:40 pm

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ

📅 15 มิ.ย.2567 เวลา 13.30 น.
นายกอั้ม💚 พร้อมด้วยทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่งและประชาชนตำบลศรีสุนทร
📌 ให้การต้อนรับร้อยเอกธรรมมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการทำนบดินบ้านควนตาแท่นพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและเพื่อการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านลิพอนบางกอก (บ้านควนตาแท่น) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ให้มีน้ำสำหรับการเกษตรกรรมและช่วยส่งเสริมการใช้น้ำร่วมกันกับแหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน
โดยโครงการดังกล่าวนายอาเจน รัศมี ประธานสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ตและรองประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลศรีสุนทร ได้ยื่นคำร้องขอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ลงพื้นที่เขื่อนบางเหนียวดำก่อนหน้านี้

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567