June 14, 2024 6:08 am

คณะกรรมการระดับภาคลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ 5 ตำบลไม้ขาว

คณะกรรมการตรวจประเมินและตัดสิน ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับภาค จากการนำของนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตาม และประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) บ้านท่าฉัตรชัย หมู่ 5 ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านของจังหวัดภูเก็ต ในการประกวดคัดเลือกเป็นตัวแทนต่อในระดับภาค (ภาคใต้) โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง นายภานุพันธ์ จินดาพล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ท่าฉัตรไชย นำคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน

นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง กล่าวว่า บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีความหลากหลาย ของเชื้อชาติแต่คณะกรรมการหมู่บ้าน สามารถขับเคลื่อน การพัฒนาหมู่บ้าน ได้อย่างเห็นผล สำเร็จเป็นรูปธรรม ในหลายๆด้านโดยอาศัยการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีผลงานโดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนการสร้างอาชีพเสริมรายได้ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และ ที่สำคัญคือ การเป็นหมู่บ้านหน้าด่าน ในการแก้ไขปัญหาโควิด 19 รวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าผู้ที่มีปัญหาในชีวิตให้รอดพ้นจากการกระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตาย นับเป็นผลงานที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ ดังนั้น บ้านท่าฉัตรชัยหมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาวอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จึงมีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น)ประจำปี 2566 ระดับภาค (ภาคใต้) นอกจากนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว บ้านท่าฉัตรไชยหมู่ที่ 5 ร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ ผู้นำศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 7 ภาคีเครือข่าย(ภาครัฐ ภาควิชาการ ศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมสื่อมวลชน) ขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง(หมู่บ้าน อยู่เย็น) และบูรณาการร่วมกับทางจังหวัดให้สามารถ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างแท้จริง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

สำหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯในครั้งนี้สืบเนื่องจาก กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยดำเนินการส่งเสริมให้หมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญดังต่อไปนี้คือ การพัฒนาด้านคน สังคม และเศรษฐกิจ อย่างสมดุลโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นพื้นฐานของการพัฒนา เนื่องจากหมู่บ้านเป็นพื้นฐานการปกครองที่ประชาชนมีความรักและความผูกพันอย่างใกล้ชิด โดยการใช้แนวทาง “บวร” หรือ “บรม” เป็นเครื่องมือในการพัฒนา กล่าวคือ มีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้ง บ้าน ศาสนา และราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในพื้นที่โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่ทำงานอยู่ในหมู่บ้านด้วยจิตสาธารณะ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้าน และบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวไทยทุกคน โดยยึดตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม